Kristen tro og kristne verdier

«Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.» Salomos ordspråk 22,6.

Ved Molde Friskole er vi tydelig på at vi formidler kristen tro og kristne verdier. Vi vil gi elevene kjennskap til den kristne troen, og etter hvert som elevene blir eldre, ønsker vi å gi rom for disippelgjøring. Samtidig er vi svært bevisste på å gjøre dette med respekt, som ivaretar elever med et annet livssyn enn det kristne.

Læreplaner

Vi underviser i all hovedsak ut i fra det samme læreplanverket som offentlige skoler, Kunnskapsløftet (LK 06). I faget kristendom har vi en egen godkjent plan. I tillegg har vi godkjente synliggjøringstillegg i fagene norsk, naturfag og kroppsøving. Disse synliggjøringstilleggene tydeliggjør en kristen virkelighetsoppfatning og kristne verdier i undervisningen i disse fagene.

Andakt

Hver dag er det en kort andakt i hvert klasserom. I andaktene møter elevene fortellinger fra Bibelen, og Bibelens budskap om viktige tema blir tatt opp. Mange elever har uttrykt at de setter stor pris på det som formidles gjennom andaktene, bl.a. oppleves andaktene som lærerike og gir elevene hjelp til bedre å forstå hva det egentlig vil si å være en kristen. Andaktene kan også ta opp mellommenneskelige problemstillinger i lys av Bibelen, som vennskap og tilgivelse.

 

Skolelag

En gang i måneden arrangeres lagsmøter for ungdomsskolen. På disse samlingene er det andakt og bønnefellesskap, leker/konkurranser og noe å spise.  Noen ganger har elevene ansvar for andaktene selv, og andre ganger får Laget besøk av andaktsholdere. Lagssamlingene avholdes i friminuttene, og det er frivillig deltakelse. Elevene velger selv et lagsstyre som er ansvarlig for å forberede og gjennomføre samlingene. En voksenkontakt støtter styret i dette arbeidet og er med på lagsmøtene.

 

Skoletur

Annet hvert år tilbyr vi en skoletur for 9. og 10. trinn til Øst-Europa. Disse turene blir gjennomført i samarbeid med Mission Adventures, som er en del av misjonsorganisasjonen Ungdom i Oppdrag. Elevens trygghet og sikkerhet er viktig for oss, så vi er takknemlig for samarbeidet med en organisasjon som kjenner landet vi reiser til godt.

På skoleturene har elevene bl.a. fått besøke ulike institusjoner som barnehjem, hjem for voksne med Downs syndrom, senter for vanskeligstilte ungdommer, skoler og menigheter. Elevene sitter igjen med gode og sterke minner gjennom å ha møtt mennesker i ulike livssituasjoner og fått innblikk inn i et samfunn som er annerledes enn vårt. Skoleturene gir elevene en unik mulighet til å få være med på å oppmuntre og gi direkte hjelp til medmennesker.

I forkant av turen til Øst-Europa samler vi inn penger og gaver, som elevene våre får være med på å dele ut når de ankommer turmålet. Størsteparten av inntektene kommer inn på skolens årlige misjonsdag. Denne dagen er elevene med på å arrangere f.eks. kafe, loppemarked, ansiktsmaling, salgs-utstillinger og konkurranser.