God faglig utvikling

Tilpasset opplæring

Vi har fokus på at elevene våre skal få en god faglig utvikling ved Molde friskole. Det er viktig at elevene utvikler den kompetansen de trenger for å bli samfunnsengasjerte medmennesker.

Hver enkelt elev har rett på tilpasset undervisning. Vi arbeider systematisk og målrettet for å gi den enkelte elev den tilpasning som er nødvendig. Målet er å legge til rette for at hver elev skal få muligheten til å nå sitt potensiale.

 

Nasjonale satsinger

Selv om Molde Friskole er en privat skole, deltar skolen på de samme statlige skolesatsingene som de offentlige skolene. Vi har nylig deltatt i Vurdering for læring (VFL), og er i skoleåret 2016/2017 snart ved veis ende når det gjelder satsingsperioden for Ungdomstrinn i utvikling (UIU).

 

Fådelt skole

Molde Friskole er en fådelt skole. Det betyr at flere klassetrinn blir undervist i samme gruppe/klasse. Hovedinndelingen er 1. – 4. trinn, 5. – 7.trinn og 8. – 10. trinn. I basisfagene norsk, matematikk og engelsk deles disse gruppene inn i mindre grupper i noen timer. Elevene får tilpasset undervisning på sitt nivå, og vi erfarer at det å jobbe aldersblandet, kan være både lærings- og trivselsfremmende for mange elever. Skolen lager og følger årsplaner som sikrer at undervisningen dekker kompetansemålene i læreplanene.